Bestuur, beleid en financieel

Doelstelling, bestuur, beleid en financiële verantwoording

Op deze pagina hebben wij alle onze beleidsinformatie gebundeld in diverse hoofdstukken. Door op de titel te klikken, klapt de tekst uit en kunt u meer over het betreffende onderwerp lezen. 

Het doel van onze stichting is:

 1. Het bieden van tijdelijke hulp aan kwetsbare jongvolwassenen die nog niet zelfstandig kunnen wonen en deze jongeren begeleiden richting zelfstandigheid. Daarbij kan gedacht worden aan jongeren die uit pleegzorg komen, jongeren uit niet-stabiele gezinssituaties etcetera.
 2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezelijken door:

 1. De jongeren uit de doelgroep op te vangen in een tijdelijk woonvoorziening waarvan de dagelijkse leiding in de handen is van een ondernemend beheerdersechtpaar.
 2. De jongeren met behulp van een netwerk van vrijwilligers in een periode van ca. anderhalf jaar te begeleiden naar zelfstandigheid.
 3. Het bieden van nazorg aan jongeren die zelfstandig zijn gaan wonen door middel van het aanbieden van een vrijwilliger/buddy of anderszins.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit tenminste 4 en maximaal 7 natuurlijke personen en wordt op dit moment gevormd door:

 • De heer T. Dorresteijn, voorzitter
 • Mevrouw M.T. van der Wal-de Vries, secretaris
 • De heer R. van de Geest, penningmeester
 • De heer A. Joosse, algemeen adjunct

Beheerdersechtpaar:

 • De heer J.W. Lemstra en mevrouw W. Lemstra-van Gent

Zorgteam:

 • Mevrouw H.C. Dorresteijn-Slinger; Pleegzorg, oud verpleegkundige
 • De heer J.K. Dorresteijn; Specialistisch begeleider thuis jeugd (ASS, ADHD, ADD), ervaring woongroep
 • Mevrouw J. Dorresteijn-Verwoerd; Specialistisch begeleider thuis volwassenen, ervaring woongroep
 • Mevrouw A. Frens; POH GGZ
 • De heer B.L. Kok; Gehandicaptenzorg, docent, ervaring beheerdersechtpaar
 • Mevrouw E. Malestein-Borgers; POH GGZ, ervaring met woongroep
 • Mevrouw G. Snetselaar-van Schothorst; Pleegzorg, sociale netwerkondersteuning, opgroeiend gezin

Het beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Missie

Stichting Jongerenhuis Ederveen ziet het als haar missie om vanuit haar christelijk diaconale perspectief hulp te bieden aan kwetsbare jongvolwassenen in hun toegroeien naar zelfstandigheid. Binnen de grenzen van wat haalbaar en/of wenselijk is wil de stichting open staan voor iedereen, ongeacht identiteit en nationaliteit.


Visie

Stichting Jongerenhuis Ederveen wil naast de ander staan. Op basis van gelijkwaardigheid wordt er hulp geboden en wordt er een vertrouwensrelatie opgebouwd met gasten. De hulp heeft als doel om te voorkomen dat kwetsbare jongeren verder afglijden. Het streven is om de huidige leefsituatie te stabiliseren en/of te verbeteren. Daarom stimuleren en motiveren we onze gasten om op eigen niveau hun zelfstandige plaats in de maatschappij in te nemen. Stichting Jongerenhuis Ederveen streeft ernaar om mensen niet afhankelijk te maken van hulpverlening en wil uitstroom naar een regulier leven zo veel mogelijk bevorderen.


Strategie & doelstelling

In het jongerenhuis zullen 6-8 zit-/slaapkamers worden gerealiseerd die sociaal verhuurd zullen worden. Jongeren dienen daarom over een minimaal eigen inkomen te beschikken zoals een (parttime) baan of een vorm van studiefinanciering. Zorg en begeleiding aan de gasten wordt verleend vanuit Stichting Jongerenhuis Ederveen. In het jongerenhuis zal een woongedeelte worden ingericht voor een beheerdersechtpaar.

Het jongerenhuis is een interkerkelijk initiatief en word gesteund door diaconieën, fondsen, gemeente, woningstichtingen, provincie, bedrijven en particulieren.

Doelstelling van de stichting is om met behoud van eigen identiteit midden in de samenleving en haar jongerenproblematiek te staan. Daarbij wil zij de continuïteit van zorg waarborgen en cohesie in de achterban bewerkstelligen. Verder wil zij de draagbaarheid van de werkdruk bewaken en bekendheid bij haar doelgroep en stakeholders bevorderen. Het belangrijkste doel is om jaarlijks een aantal gasten die op individuele aandachtsgebieden groei hebben doorgemaakt en zodoende beter voorbereid zijn om zelfstandig in de samenleving te kunnen functioneren ook daadwerkelijk te laten doorstromen naar zelfstandig wonen elders.

Bekijk hier onze financiële jaarverslagen

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2020